Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser

Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser mekler i tvister mellom arbeidstaker og arbeidsgiver

Meklingsnemnda forsøker å få til en minnelig løsning mellom partene, og partenes avtale har i så fall samme bindende rettsvirkning som et rettsforlik, jf. atol. § 13. Ved søksmål trer mekling i nemnda i stedet for mekling i forliksrådet. Nemnda fungerer som voldgiftsrett hvis partene er enige om det. I så fall trer nemndas avgjørelse i stedet for dom.

Utgiftene til Meklingsnemda dekkes av det offentlige. Det er imidlertid vanlig å la seg bistå av en advokat, slik at kostnader til advokat kan tilkomme. Hvis du er fagorganisert arbeidstaker, så hør med fagforeningen om medlemskapet dekker advokatbistand til meklingssaker.

Meklingsnemndas virksomhet er unntatt offentlighet. Allmennheten har ikke anledning til å se dokumentene i saken eller nemndas avgjørelse.